Shuffleboard

Birch no finish
Shuffleboard birch with color choice (29 X 138 X 33)
Picture of Birch no finish
Reg.:2545.00$
60-150NF
Birch Shuffleboard
Birch Shuffleboard (29 X 138 X 33)
Picture of Birch Shuffleboard
60-150 _ _
La Condo Shuffleboard
Shuffleboard with solid maple surface
Picture of La Condo Shuffleboard
58-150CO - - NF